Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2021.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Hands on – Barbara Waterman
Barbara Waterman
Nieuweweg 2d
1761 EH Anna Paulowna
KvK nr. 59014091
Hands on – Barbara Waterman verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Persoonsgegevens
Hands on – Barbara Waterman verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
• geslacht;
• geboortedatum;
• inhoud van communicatie.

Doeleinden
Hands on – Barbara Waterman verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• het onderhouden van contact;
• een goede en efficiënte dienstverlening, zoals het onderhouden van een dossier;
• het verrichten van administratieve handelingen;
• verbetering van de dienstverlening;
• facturering;
• het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• nakoming van wettelijke verplichtingen;
• het voeren van geschillen.

Grondslagen
Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw behandeling en financiële afhandeling daarvan, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat Hands on – Barbara Waterman hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;
• de bescherming van mijn financiële belangen;
• de verbetering van mijn diensten.

Verstrekking aan derden
Er worden geen gegevens verstrekt aan derden. Op uw verzoek kan er een toelichting voor een behandelend specialist of huisarts worden opgesteld. Deze krijgt u zelf in handen.

Bewaren van gegevens
Hands on – Barbara Waterman zal uw persoonsgegevens bewaren volgens de nu geldende bewaartermijnen volgens de wetten, zoals de privacywetgeving en de fiscale bewaarplicht.

Beveiligen van gegevens
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Hands on – Barbara Waterman passende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen houden onder andere in dat Hands on – Barbara Waterman enkel werkzaamheden laat uitvoeren door bedrijven die zich binnen de Europese Gemeenschap bevinden en die aantoonbaar beveiligingsmaatregelen hebben genomen die passen binnen de hiervoor genoemde privacyregelgeving.

Uw rechten
U heeft het recht om Hands on – Barbara Waterman een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 week een overzicht van uw persoonsgegevens.
Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Hands on – Barbara Waterman verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Hands on – Barbara Waterman
Barbara Waterman
Nieuweweg 2d
1761 EH Anna Paulowna
info@barbarawaterman.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hands on – Barbara Waterman laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2021.
Hands on – Barbara Waterman kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website www.barbarawaterman.nl gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Social Media

Gegevens

Beroepsvereniging

Vergoedingen

Met de opleidingen HBO Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis voldoe ik ruimschoots aan de eisen van de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. In 2022 zijn de behandelingen gewoon mogelijk via de aanvullende verzekering.